Australia
VIC
Maryborough
Craig, Jane  b. 1873, d. 1951