England
York
Howard, Frederick  b. 1800
Howard, Mary  b. 1802
Howard, Sarah  b. 1798
Mewburn, John  b. 1810, d. 1891
Much, Ann  b. 1722, d. 1722
Much, Ann  b. 1724
Much, Elizabeth  b. 1732
Much, Mary  b. 1719